Upravljanje promocij

Promocije predstavljajo enega izmed ključnih elementov marketinškega spleta, ki ga podjetja uporabljajo za vplivanje na kupce pri zasledovanju različnih marketinških ciljev z namenom podajanja informacij kupcem, povečanja povpraševanja in/ali diferenciacije ponudbe. Imajo velik potencial za vpliv na izkaz poslovnega izida, vendar se podjetja pri sami izvedbi pogosto soočajo z raznovrstnimi izzivi, ki otežujejo optimalno izvedbo promocij.

Učinki uspešnih promocij

Promocije predstavljajo enega izmed ključnih elementov marketinškega spleta, ki ga podjetja uporabljajo za vplivanje na kupce pri zasledovanju različnih marketinških ciljev z namenom podajanja informacij kupcem, povečanja povpraševanja in/ali diferenciacije ponudbe. Kot take imajo velik potencial za vpliv na izkaz poslovnega izida, vendar se podjetja pri sami izvedbi pogosto soočajo z raznovrstnimi izzivi, ki otežujejo optimalno izvedbo promocij.

Največji učinek promocij je dosežen v primeru združevanja jasne strategije s koherentnim upravljanjem promocij in odličnostjo izvedbe promocij.

Upravljanje promocij

Optimalne promocijske strategije upoštevajo:

Nadrejene strategije: celostne poslovne/marketinške in cenovne strategije,

Tržno dinamiko: položaj konkurence in njihov pristop k promocijam,

Značilnosti sektorja,

Vlogo posamezne promocije pri definiranju usmeritev in strateških politik: Usmeritve se razlikujejo v primeru, da je vloga promocije ustvarjanje prometa, dobička, dvig kategorije ali znamčenje. Glede na vlogo promocije je potrebno prilagoditi tudi usmeritve glede uporabe kanalov za izvedbo.

Za koherentno upravljanje promocij je potrebno dosledno izvajati vse tri korake upravljanja promocij:

Učenje: Razumevanje ključnih vzvodov promocij in nadgradnja promocijskega modela.

Načrtovanje: Izbira promocijskega spleta (produkt, cena, oglaševanje, umestitev) glede na promocijske cilje.

Vrednotenje: vsaka promocija se oceni z vidika dveh kriterijev: uspešnosti (doseganje ciljev) in dobičkonosnosti.

Za podjetje je ključen jasen proces izvedbe vseh elementov promocijskih aktivnosti. Pri načrtovanju promocijskih aktivnosti je smiselno upoštevati obremenitev zaposlenih znotraj zalednih procesov ter preko zagotavljanja transparentnosti odgovornosti za izvedbo zmanjševati možnost nesporazumov znotraj organizacije.

Promocije kot marketinško orodje podjetjem ponujajo priložnosti, a hkrati predstavljajo izzive, ki pogosto zahtevajo spremembe s strani podjetja in marketingašev. Le-te pa so smiselne glede na potencialno velik vpliv promocij na prihodke in dobičkonosnost podjetja.

Promocije kot marketinško orodje podjetjem ponujajo priložnosti, a hkrati predstavljajo izzive, ki pogosto zahtevajo spremembe s strani podjetja in marketingašev. Le-te pa so smiselne glede na potencialno velik vpliv promocij na prihodke in dobičkonosnost podjetja.


Sorodni primeri