Uveljavljena podjetja vs. nove digitalne motnje: trendi, izzivi in priložnosti

Današnjo tržno realnost ustvarjajo novi atraktivni igralci na trgu s svojimi h kupcu usmerjenimi poslovnimi modeli in izzivi že uveljavljenih igralcev z zadovoljevanjem potreb novih potrošnikov.

Današnja tržna realnost

Današnjo tržno realnost ustvarjajo novi atraktivni igralci na trgu s svojimi h kupcu usmerjenimi poslovnimi modeli in izzivi že uveljavljenih igralcev z zadovoljevanjem potreb novih potrošnikov. Eksploziji inovacij je v dandašnjem času že težko slediti, zato smo, da bi vam olajšali razumevanje ključnih digitalnih trendov, povzeli napovedi digitalnih motenj v prihodnjih letih ter pripravili sklop predlogov kako najti priložnosti na današnjem trgu.

Kaj je digitalna motnja?

Digitalna motnja se nanaša na pojav novih digitalnih tehnologij in poslovnih modelov, ki potencialno lahko vplivajo na trenutno situacijo na trgu in vrednost obstoječih produktov ter storitev znotraj posamezne industrije. Med petimi industrijami, ki jih bodo nove tehnologije in poslovni modeli najbolj preoblikovali so mediji, telekomunikacije, potrošniške finančne storitve, maloprodaja in tehnologija. 

Projekcije kažejo, da bodo imele digitalne motnje največji vpliv na B2C industrije, kjer bodo tehnološke inovacije povzročile največje spremembe v potrošniškem vedenju, hkrati pa bodo podjetja največ investirala v zadovoljevanje njihovih novih potreb.

Kako se odzvati na digitalne motnje?

Za uspešen odziv na novo tržno situacijo, je ključno, da podjetja zagotovijo agilnost, se osredotočijo na kupca in razmišljajo izven svojih okvirjev na strateški in operativni ravni. V naslednjih odstavkih vas bomo vodili skozi tri predlagane strategije – uvedbo nove korporativne strategije, h kupcu usmerjenega poslovnega modela in iskanju novih prihodkovnih virov.

Uvedba nove agilne korporativne strategije

SITUACIJA: Tradicionalni akterji na trgu se pogosto zanašajo na »legacy« poslovne modele z rigidnimi organizacijskimi strukturami, zaradi katerih so manj učinkoviti in nezmožni hitrega odziva na tržne trende.

REŠITEV: Nova korporativna strategija mora biti zasnovana tako, da preuredi organizacijsko strukturo in predvidi povečane investicije v relevantne tehnologije ter analitiko. Posebno pozornost je treba nameniti odnosu med poslovnimi funkcijami in IT-jem, opredelitvi vlog in odgovornosti, zagotavljanju kompetenc za obvladovanje tehnologije ter podatkov na operativni ravni.

REZULTAT: Premišljena in optimalno agilna strategija podjetju omogoča nemotene in hitrejše poslovne procese ter hkrati pripomore k konkurenčni prednosti pred drugimi podjetji na trgu.

Osredotočenost na kupca

SITUACIJA: Spreminjajoče se vedenje kupcev, njihove rastoče zahteve in pomanjkanje potrpljenja v kombinaciji s prihodom novih konkurentov, ki kupce poznajo tako dobro, tradicionalna podjetja na trgu prepuščajo v nezavidljivi situaciji.

REŠITEV: Vse večja količina dostopnih podatkov in marketinških tehnologij, podjetjem omogoča razumevanje kupcev. Za zasledovanje osredtočenosti na kupca, morajo podjetja zagotoviti podporo vodstva, ki bo kupca postavilo na strateško agendo. Podatki o kupcih in digitalna orodja, ki pripomorejo k boljši utilizaciji podatkov o kupcih je potrebno uskladiti z novo agilno korporativno strategijo, odsevati morajo poslovne cilje podjetja in ustrezati kompetencam in znanju zaposlenih.

REZULTAT: Forbes ocenjuje, da je 86 % kupcev pripravljeno plačati več za boljšo kupčevo izkušnjo. Na drugi strani pa bo kupec štirikrat bolj verjetno odšel h konkurentu, če je naletel na izziv, ki se tiče izkušnje, kot pa v primeru, da ga zmoti cena ali pa produkt (Forbes 2014). Posebno podjetja, ki delujejo v industrijah, kjer je diferenciacija preko produktov ali storitev praktično nemogoča, lahko dosežejo večjo zvestobo kupcev in nižjo cenovno občutljivost ravno preko zagotavljanja superiorne kupčeve izkušnje (Mind Wide Open 2017).

Rast preko iskanja novih prihodkovnih virov

SITUACIJA: Tehnologija prinaša na trg tudi vse večjo fluidnost. Novi igralci na trgu so zmožni z manj viri, vendar izboljšanimi produkti in storitvami, resno ogroziti položaj tradicionalnih akterjev na trgu.

REŠITEV: Smiselno je, da podjetja identificirajo produkte, storitve in rešitve, ki predstavljajo logično razširitev obstoječega portfelja in naslavljajo pričakovane potrebe potrošnikov. Za zagotavljanje nemotene implementacije in realizacije rasti preko novih prihodkovnih virov, je ključno, da podjetja gradijo ekosistem, ne le z dobavitelji in kupci, temveč tudi drugimi partnerji (kot so start-up podjetja, univerze, podjetja, ki ponujajajo komplementarne produkte, partnerji za IT infrastrukturo, itd). Partnerji podjetju ponudijo znanje, dostop do trga in kupcev, tehnologije ter omogočajo delitev stroškov. Zagotoviti je potrebno, da vse stranke znotraj razvitega ekosistema pridobijo koristi, zatorej je nujno pred odločitvijo za gradnjo ekosistema prevideti tudi lastno dodano vrednost, ki jo bo podjetje prineslo v ekosistem.

REZULTAT: Znotraj takih ekosistemov, podjetja ne le koristijo nove prihodkovne vire, temveč tudi racionalizirajo svojo stroškovno strukturo in izboljšajo hitrost sprejetja tehnologije.

Od realne ocene situacije na trgu do zavarovanja svoje tržne pozicije

Če povzamemo, znotraj prvega koraka pri upravljanju z digitalnimi motnjami, podjetja optimalno ocenijo tržno situacijo v posamezni industriji, torej kakšni so trendi ter napovedi, tveganja in priložnosti. Ko podjetja okolje dobro poznajo, lahko izkoristijo priložnosti, ki jim ponujajo nove agilne poslovne strategije, implementacija poslovnega modela, ki temelji na osredotočenosti na kupca in iskanju rasti preko novih prihodkovnih virov.

Sorodni primeri